Taiwan

Taiwan Based Marimba One Artists

Taiwan Institutions

Chinese Culture University
Da-Chen Junior High School
Ju Percussion Group
Nan Men Junior High School
National Chiayi University
National Sun Yet Sen University
PHONON Percussion Ensemble
San Chong High School
Shengli Elementary School
Succession Percussion Group
Tainan Municipal Sinsing Junior High School
Tainan National University of the Arts
Taipei Municipal Ren-Ai Elementary School
Taipei Symphony Orchestra
Taipei University of the Arts